10.6000.0616
Frässtifte HSS PFERD Ø 6/60 mm

10.6000.1013
Frässtifte HSS PFERD Ø 10/53 mm

10.6000.1225
Frässtifte HSS PFERD Ø 12/65 mm

10.6000.1625
Frässtifte HSS PFERD Ø 16/65 mm

10.6005.0820
Frässtifte HSS PFERD Ø 8/60 mm

10.6005.1230
Frässtifte HSS PFERD Ø 12/70 mm

10.6010.0616
Frässtifte HSS PFERD Ø 6/60 mm

10.6010.0820
Frässtifte HSS PFERD Ø 8/60 mm

10.6010.1020
Frässtifte HSS PFERD Ø 10/60 mm

10.6010.1225
Frässtifte HSS PFERD Ø 12/65 mm

10.6012.1625
Frässtifte HSS PFERD Ø 16/65 mm

10.6020.0618
Frässtifte HSS PFERD Ø 6/60 mm

10.6020.1230
Frässtifte HSS PFERD Ø 12/70 mm

10.6020.1630
Frässtifte HSS PFERD Ø 16/70 mm

10.6025.0403
Frässtifte HSS PFERD Ø 4/55 mm

10.6025.0807
Frässtifte HSS PFERD Ø 8/55 mm

10.6025.1210
Frässtifte HSS PFERD Ø 12/51 mm

10.6030.0618
Frässtifte HSS PFERD Ø 6/60 mm

10.6030.1020
Frässtifte HSS PFERD Ø 10/60 mm

10.6030.1225
Frässtifte HSS PFERD Ø 12/65 mm

10.6035.0100
Frässtifte HSS PFERD Ø 10/60 mm

10.6035.0200
Frässtifte HSS PFERD Ø 16/70 mm

10.6040.1220
Frässtifte HSS PFERD Ø 12/60 mm

10.6040.1625
Frässtifte HSS PFERD Ø 16/65 mm

10.6052.1225
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 12/65 mm

10.6054.1225
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 12/65 mm

10.6055.0616
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 6/55 mm

10.6055.0820
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 8/60 mm

10.6055.1020
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 10/60 mm

10.6055.1025
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 10/65 mm

10.6055.1225
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 12/65 mm

10.6056.0616
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 6/55 mm

10.6056.0820
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 8/60 mm

10.6056.1020
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 10/60 mm

10.6057.0616
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 6/55 mm

10.6057.0820
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 8/60 mm

10.6057.1020
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 10/60 mm

10.6057.1225
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 12/65 mm

10.6058.0616
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 6/55 mm

10.6058.0820
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 8/60 mm

10.6058.1020
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 10/60 mm

10.6058.1225
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 12/65 mm

10.6059.0616
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 6/55 mm

10.6059.1020
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 10/60 mm

10.6059.1225
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 12/65 mm

10.6060.0820
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 8/60 mm

10.6060.1230
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 12/70 mm

10.6062.0820
Frässtifte HM/HW PFERD Ø 8/60 mm